เชิญร่วมงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ 2551 วันที่ 21 มิย.นี้

ขอเชิญศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ร่วมงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ 2551 วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2551 สนับสนุนโดยสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

กลับมาอีกแล้วตามคำเรียกร้อง งานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปี 2551 ขอเชิญชาวธรรมศาสตร์ทุกท่าน ทุกคณะที่เข้าศึกษาในปี 2511 จนถึงปี 2528 เข้าร่วมสังสรรค์ในงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2551 เวลา 18.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 17.00 น.) ณ โรงแรม อิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท22 เพ่อเป็นการพบปะเพื่อนเก่า และรู้จักเพื่อนใหม่ พร้อมทั้งความบันเทิงหลากหลายราการในงาน
โดยคุณ tu02   เมื่อ 10 มิ.ย. 2551 : 16:12:31 

ความเห็นที่ 1
แจ้งลบ 
บางตัวอย่างของกิจกรรม
- สนุกสนานเพลิดเพลินกับวงดนตรี TU Band เก่าและใหม่
- พบนักร้องรับเชิญศิษย์เก่าธรรมศาสตร์และศิษย์ปัจจุบัน
- ชมการแสดงพิเศษจากเพื่อนร่วมรุ่นและเพื่อนต่างรุ่น
- ชมการแสดงเชียร์ลีดเดอร์ / ดรัมเมเยอร์ ปี 2551
- ชมวีดีทัศน์เพื่อฟื้นความทรงจำในอดีตและรำลึกความหลังร่วมกันตลอดจนชมความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
- รับฟังและรับแจก CD เพลง “มหาบุรุษของชาวโดม” ที่แต่งขึ้นเป็นพิเศษโดย อนันต์ บัวสุวรรณ ที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อระลึกถึงปูชนียบุคคลของธรรมศาสตร์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ อ.สัญญา ธรรมศักดิ์
- ร่วมร้องเพลงธรรมศาสตร์เพื่อรำลึกความหลังสมัยเรียน
- ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก
- สนุกกับรายการบันเทิงอื่นๆ หลายรูปแบบตามความชอบใจ เช่น Wine Testing, Karaoke Bar, ตรวจสอบดวงชะตา กับหมอดูชื่อดัง นำทีมโดย อ.ธนกร สินเกษม นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น
โดยคุณ tu02   เมื่อ 10 มิ.ย. 2551 : 16:14:14 

ความเห็นที่ 2
แจ้งลบ 
พบปะเพื่อนร่วมรุ่นต่างๆ เช่น
รุ่น 2511 สถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์ / ประดิษฐา จงวัฒนา / ดร.วิษณุ เครืองาม / วันชัย ธนะวังน้อย
รุ่น 2512 พิชัย ชุณหวิชร / ศิริพล ยอดเมืองเจริญ / ยุทธ วรฉัตรธาร / บุญเลิศ เชาวน์โอภาส / พงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ / ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ / ประเสริฐ ธีรนาคนาท / สิทธวีร์ รวีจรัสรุจน์ / อนันต์ บัวสุวรรณ / คุณสมาน ทิพยไกรสร / คุณสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร / สมยศ เชื้อไทย / แก้วสรร อติโพธิ / สุขสันต์ จิรจริยาเวช / กรวิภา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
รุ่น 2513 โภคิณ พลกุล / อดิศร เพียงเกษ / สุภัทร เอกกุล / วรรณวิไล พรหมลักขโณ / ยุทธนา มุกดาสนิท / อัญชลี พิพัฒน์เจริญ / ธนกร (สมเกียรติ) สินเกษม / สมาน ทิพยไกสร / ยอดชาย ผู้สันติ / ศิริศักดิ์ สุภมนตรี
รุ่น 2514 ชนินทร์ ว่องกุศลกิจ / ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ / ธนิต วงศ์สุคนธ์ / ประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา / ฐิติพร (พัชรินทร์) บูรณสมภพ / ชูศักดิ์ สิทธิสุนทร / ภาณุพงศ์ นิธิประภา / สมควร วิเชียรวรรณ
รุ่น 2515 ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ / ศ.วิริยะ นามศิริพงษ์พันธ์ / นิตยา จูฑามาตย์ / ไสลเกษ วัฒนพันธ์ / วิทยา เนติวิวัฒน์ / วีระศักดิ์ ทิพย์ธวัชวงศ์ / สุภา ปิยะจิตติ / อานุภาพ ธีรณิศรานนท์ / ปรีชา ผ่องเจริญกุล / สวาท แย้มวงศ์ศรี / นวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์ / พนิดา สุธรรมชัย / ชื่อฤทัย กาญจนจิตรา
รุ่น 2516 นริศ ชัยสูตร / อภิชัย บุญธีรวร / สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล / กรุณา ศุภการุณย์ / อนุสรณ์ ทองสำราญ / สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ / พิชิต อัคราฑิตย์ / พ – วงเดือน อินทราวุธ / ชัยพัฒน์ สหัสกุล / นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ / กำธร ตติยกวี / เมธินี ชโลธร / สมบูรณ์ พรมจันทร์ / กัญญาณ บุญสาธร / สุรชัย เลี้องบุญเลิศชัย / พิสุทธิ์ ชลาชลกุล / สุมาตร ภู่ภักดี / สุภา โภคาชัยพัฒน์ / ณรงค์ ปัทมะเสวี / อำนวย ศรีพูนสุข / ฉวีวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา / สุภี พงษ์พานิช / สมนึก สุวรรณพาณิชย์ / แสงชัย ธนาดำรงศักดิ์
รุ่น 2517 ทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ / สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ / พงษ์เทพ เทพกาญจนา / จุรินทร์ ลักษณะวิสิทธิ์ / ประภัสสร์ จงสงวน / สัมมนา คีตสิน / สุรศักดิ์ บุญประกอบ
รุ่น 2518 วิรัช ฉันทเจริญโชค / กรพจน์ อัศวินวิจิตร / อลงกรณ์ พลบุตร / ชลลดา ทองอุทัยศรี / เนติวิศน์ ภักดี / สมศักดิ์ จิตติพลังศรี / มาลินี หวังวงศ์เจริญ / พรจิต อรัณยกานนท์
รุ่น 2519 ดร.คณิศ แสงสุพรรณ / พรวิชัย แช่มศิริวัฒน์ / ศันศนีย์ นาคพงษ์ / ธนพร ประกายเกียรติ / กิตติพงศ์ เศวตกิตติธรรม / ปราการ อาภาศิลป์
โดยคุณ tu02   เมื่อ 10 มิ.ย. 2551 : 16:15:33 

ความเห็นที่ 3
แจ้งลบ 
รุ่น 2520 วีรชัย กู้ประเสริฐ / ดารณี วัธนเวคิน / นิกร สุศิริวัฒนนนท์ / บุญเลิศ มหาวิเศษสิน
รุ่น 2521 สุรพล นิติไกรพจน์ / สมคิด เลิศไพฑูรย์ / นพดล ปัทมะ / สุรเดช เด่นธรรม / ธงชัย กิจไพฑูรย์ / ธีรวุฒิ วัฒนางกูร / บรรจง พูริรักษ์นิติกร / หลุย วิวงศ์ศักดิ์ / อดุลย์ โฆษะกิจจาเลิศ
รุ่น 2522 โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ / รศ.ดร. กำชัย จงจักรพันธุ์ / ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ / นายเอกพร รักความสุข / ดร.วาธิต รัตนเพียร / วีรชาติ ศาสตร์บูรณศิลป์
รุ่น 2523 พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ / อรัญ เอี่ยมสุรีย์ / วิชัย พูลวรลักษณ์ โสมนัส โพธิสัตย์ / ปอรวรรณ กุลมงคล
รุ่น 2524 มนตรี ฐิรโฆไท / เกษมสันต์ วีระกุล / วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ / สุภชัย วีระภุชงค์ / วรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา / เชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล / สุนทร สถาพร / สง่า พิชญังกูร
รุ่น 2525 บุญเลิศ เกียรติศรีราชา / อินทิราภรณ์ ลอยทอง / พฤทธิพร นครชัย
รุ่น 2526 คุณจิรพร ภูธนกิจ
รุ่น 2527 สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย / เพื่อนใจ โพธิ์พะเนาว์
รุ่น 2528 วิรไท สันติประภพ / สุพรรณแข สมะลาภา / ฤทธ์ สยามานนท์
โดยคุณ tu02   เมื่อ 10 มิ.ย. 2551 : 16:16:13 

ความเห็นที่ 4
แจ้งลบ 
ตัวแทนรุ่น
ก่อน 2510 คุณวิชัย หิรัญวงศ์ โทร 089 – 029 – 9275
2511 คุณประดิษฐ์ จงวัฒนา โทร 081 – 834 – 0970, 0 – 2273 – 9199
2512 คุณสิทธวีร์ รวีจรัสรุจน์ โทร. 089 – 966 – 4815
คุณยุทธ วรฉัตรธาร โทร. 081 – 657 – 7499
2513 คุณสุภัทร เอกกุล โทร. 081 – 809 – 5553
คุณวรรณวิไล พรหมลักขโณ โทร. 0 – 2222 – 0823
2514 คุณธนิต วงศ์สุคนธ์ โทร. 089 – 166 – 1951
คุณชูศักดิ์ สิทธิสุนทร โทร. 081 – 814 – 4174
คุณสมควร วิเชียรวรรณ โทร. 081 – 828 – 4544
คุณประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา โทร. 081 – 813 – 0471
คุณมณฑล กลับประทุม โทร. 083 – 046 – 3770
2515 คุณอานุภาพ ธีรณิศรานนท์ โทร. 089 – 171 - 7882
2516 คุณกรุณา ศุภการุณย์ โทร. 081 – 422 – 8083
คุณอนุสรณ์ ทองสำราญ โทร. 084 – 580 – 4867
ดร.อภิชัย บุญธีรวร โทร. 081 – 860 – 8221
คุณกัญญาณี บุญสาธร โทร. 081 – 694 – 5559
คุณธนิสร (อัจฉรา) ชูโชติ โทร. 081 – 384 – 3725
คุณปราศรัย สุวัตถี โทร. 081 – 825 – 4819
คุณสวนิต สวนาพร โทร. 081 – 344 – 5536
คุณทัศการ บวรปรีชาวณิช โทร. 0 – 2433 – 2507
คุณสุมาตร ภู่ภักดี โทร. 085 – 155 – 9199
2517 คุณทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ โทร. 081 – 567 – 0311
คุณสมชาย เจนชัยจิตรวนิช โทร. 081 – 831 – 1826
คุณเสรี ดาราราช โทร. 081 – 659 – 4747
คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ โทร. 081 – 813 – 5502
คุณสุรศักดิ์ บุญประกอบ โทร. 089 – 822 – 8303
2518 คุณชลลดา ทองอุทัยศรี โทร. 081 – 811 - 7822
คุณวิชัย อุดมสมบูรณ์ดี โทร. 081 – 344 – 2098
คุณสมศักดิ์ จิตติพลังศรี โทร. 081 – 696 – 7949
คุณณิชนัน พินิจวิชา โทร. 081 – 658 – 1285
คุณมาลินี หวังวงศ์เจริญ โทร. 081 – 899 – 3076
คุณวิรัช ฉันทเจริญโชค โทร. 081 – 441 – 5443
2519 คุณธนพร ประกายเกียรติ โทร. 089 – 528 - 5981
คุณพรวิชัย แช่มศิริวัฒน์ โทร. 081 – 831 – 3886
คุณสุพจน์ ธาราภรณ์ศิลป์ โทร. 089 – 937 – 8600
โดยคุณ tu02   เมื่อ 10 มิ.ย. 2551 : 16:17:010 

ความเห็นที่ 5
แจ้งลบ 
2520 คุณวีรชัย กู้ประเสริฐ โทร. 081 – 807 - 6960
คุณดารณี วัธนเวคิน โทร. 081 – 734 – 7112
คุณนิกร สุศิริวัฒนนนท์ โทร. 085 – 145 – 5555
2521 คุณธงชัย กิจไพฑูรย์ โทร. 081 – 456 - 7463
คุณธีรวุฒิ วัฒนางกูร โทร. 081 – 441 – 2718
คุณบุญเลิศ มหาวิเศษสิน โทร. 081 – 752 – 6822
2522 คุณลือศักดิ์ กังวานสกุล โทร. 081 – 207 - 5899
คุณวีรชาติ ศาสตร์บูรณศิลป์ โทร. 081 – 835 – 0396
2523 คุณสมชัย วงศ์นวชาต โทร. 081 – 910 - 7157
คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ โทร. 0 – 2332 – 5525
คุณวิชัย พูลวรลักษณ์ โทร. 081 – 819 – 1203
คุณโสมนัส โพธิสัตย์ โทร. 081 – 484 – 8899
2524 คุณมนตรี ฐิรโฆไท โทร. 081 – 630 - 3808
คุณเชาวรัตน์ เชาว์ชวานิล โทร. 081 – 926 – 5678
คุณสง่า พิชญังกูร โทร. 081 – 641 – 4334
คุณสุนทร สถาพร โทร. 081 – 625 – 0669
2525 คุณอินทิราภรณ์ ลอยทอง โทร. 089 – 120 - 5088
คุณบุญเลิศ เกียรติศรีธารา โทร. 081 – 649 – 8981
2526 คุณจิรพร ภูธนกิจ โทร. 081 – 916 - 4507
2527 คุณสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย โทร. 081 – 511 – 1111
คุณเพื่อนใจ โพธิ์พะเนาว์ โทร. 0 – 2250 – 5370 ต่อ 196
2528 คุณสุพรรณแข สมะลาภา โทร. 081 – 430 - 7290
คุณฤทธ์ สยามานนท์ โทร. 084 – 148 - 8244
ตั้งแต่ 2529 คุณบัญญัติ สุขประพฤติ โทร. 081 – 584 - 8888
โดยคุณ tu02   เมื่อ 10 มิ.ย. 2551 : 16:18:02 

ความเห็นที่ 6
แจ้งลบ 
สอบถามข้อมูลและจองบัตรได้ที่ (บัตรราคา 600 บาท)
1.ตัวแทนรุ่นทุกรุ่น
2.สำนักงานประสานงาน บสย. อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์2 ชั้น 17 – 18 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ โทร. 0 – 2308 – 2741 โทรสาร 0 – 2308 – 2309
3.สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร. 0 – 2679 – 8322, 0 – 2286 – 0861 และ 0 – 2679 – 8357
ติดต่อ คุณสถิต โทร. 081 – 612 – 3281 คุณปาริชาติ โทร. 081 – 618 – 4422
4.สั่งซื้อทางไปรษณีย์ โดยโอนเงินจำนวนเงิน 640 บาท (รวมค่าส่งลงทะเบียน 40 บาท)
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารนครหลวงไทย สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี ธรรมศาสตร์สัมพันธ์ฯ เลขที่บัญชี 044 – 2 – 26485 – 8 และ FAX ใบโอนเงิน ที่ระบุ ชื่อ ที่อยู่ ในการจัดส่ง พร้อม เบอร์โทรติดต่อ มาที่หมายเลข 0 – 2308 – 2309 ถึงประภัสรา 081 – 932 – 2408
5.สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0 – 2613 – 3777, 0 – 2613 – 4000 โทรสาร 0 – 2613 – 2043
โดยคุณ tu02   เมื่อ 10 มิ.ย. 2551 : 16:19:09 

ความเห็นที่ 7
แจ้งลบ 
การเดินทางมาโรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค
รถยนต์ ลงทางด่วนสุขุมวิทฝั่งเหนือ ตรงตามถนนสุขุมวิทขาออก เลี้ยวขวาเข้าสุขุมวิท22 หรือลงทางด่วนพระราม4 ตรงตามถนนพระราม4 ขาออก พ้นแยกรัชดาภิเษก ต่อมาจะมีซอยซ้ายมือ ปากซอย มีศูนย์รถยนต์ BMW และปั้ม ESSO (ตรงกับซอยสุขุมวิท24) เข้าซอยประมาณ 100 เมตร พบสามแยกโรงแรม เดทวิท ให้เลี้ยวซ้ายจะทะลุซอยสุขุมวิท22 ให้ไปตามทาง แล้วโรงแรมอยู่ขวามือ
รถไฟฟ้า BTS (บนดิน) ให้ลงสถานีพร้อมพงษ์ และเดินตัดสวนเบญจสิริไปยังโรงแรม
รถไฟใต้ดิน ให้ลงสถานีสุขุมวิท แล้วเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้า BTS (บนดิน) ลงสถานีพร้อมพงษ์
รถประจำทาง ได้แก่ สาย25, 38, 501, 508, 511
โดยคุณ tu02   เมื่อ 10 มิ.ย. 2551 : 16:21:06 

ความเห็นที่ 8
แจ้งลบ 
คิดถึงเจี๊ยบ ไพจิตร เบญจกุล มาก จะไปร่วมงานนี้หรือเปล่า โทรบอกพี่อุ้ยด้วยนะ
083 742 2797

ตรีภพ เดชภิมล
สวนโดม
โดยคุณ tdejphimon   เมื่อ 16 มิ.ย. 2551 : 12:31:05 ห้องสนทนา : สารพันเรื่องคุย, บอกข่าวเล่าเรื่อง, อยู่กับธรรม
เกี่ยวกับธรรมศาสตร์ : ข่าวจากศิษย์เก่าสัมพันธ์, เพลงมหาวิทยาลัย, ของที่ระลึก
ทำบุญวันเกิดกับ มธ : ความเป็นมา, วิธีการบริจาค, ดูยอดบริจาคสูงสุด, ดูยอดบริจาคกองทุน, ดูการบริจาคของตนเอง,
  บริจาคเงินออนไลน์, กิจกรรม
บัตรเครดิต มธ. : ความเป็นมา, วิธีการสมัคร, เงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต, ใบสมัครบัตรเครดิต
ข้อคิดข้อเขียน : Everyday English, มุมบัญชี, ข่าวธุรกิจ, โลกกับธรรม พุทธวัจน์, ธรรมะดีดี, ลำเนากลอน
สนง. ศิษย์เก่าสัมพันธ์ : ความเป็นมา, ผู้บริหาร, คณะกรรมการ, ติดต่อ สำนักงานฯ
สมาชิกสัมพันธ์ : สมัครสมาชิก, ลืมรหัสผ่าน, ดูข้อมูลตนเอง, คุยกับ บก. เว็บ
Links : ข่าวสาร, หน่วยงาน มธ., หน่วยงานราชการ, ธรรมะสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๐ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร

สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 02-613-3777, 02-613-4000 โทรสาร 02-613-2043   อีเมล์ : TUalumniOff@gmail.com
Thammasat University Alumni Relations Office 2 Prachan Rd. Bangkok 10200 Tel. 02-613-3777, 02-613-4000 Fax. 02-613-2043 
E-mail : TUalumniOff@gmail.com