ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศิษย์เก่าสัมพันธ์
หน้าแรก เกี่ยวกับ มธ. ทำบุญวันเกิดกับ มธ. บัตรเครดิต ข้อคิดข้อเขียน ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ลิงค์
  
  
  
  

      มุมบัญชี
ค่าแรงใหม่กับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
การบัญชีผลประโยชน์พนักงาน (2)
การปรับโครงสร้างภาษี
อันเนื่องมาจากวิกฤติน้ำท่วม (2)
อันเนื่องมาจากวิกฤติน้ำท่วม
ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ???
การบัญชีของกิจการขนาดเล็ก
เรื่องที่ผ่านมา


...................

 "ข้อคิดข้อเขียน"
Everyday English
มุมบัญชี
ข่าวธุรกิจ
โลกกับธรรม
พุทธวัจน์
ธรรมะดีดี
ลำเนากลอน
   

 
เกาะติดมาตรฐานการบัญชีไทย
 

ในช่วงนี้ผู้ที่เป็นนักบัญชีคงต้องพยายามเกาะติด การเปลี่ยนแปลงเรื่องมาตรฐานการบัญชีไทยกันอย่างใกล้ชิด เพราะภายหลังจากที่เราเลือกเดินตามแนวทางของมาตรฐานการบัญชีสากล (ที่เรียกว่า IFRS, International Financial Reporting Standards) แล้ว เท่ากับว่าเราต้องยกเครื่องมาตรฐานการบัญชีไทยทั้งหมด แม้ว่าพื้นฐานของเนื้อหาในมาตรฐานการบัญชีในแต่ละเรื่องจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่การจัดลำดับเลขมาตรฐานใหม่ทั้งหมดให้เหมือนกับมาตรฐานการบัญชีสากลก็อาจทำให้เกิดความสับสนอลหม่านได้

 

เริ่มจากสรุปมาตรฐานการบัญชีสากล IFRS และ IAS

นักบัญชีคงต้องทำใจให้สงบ เพราะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเอาเข้าจริงก็ไม่ได้มีอะไรมาก นอกจากเราเคยเรียงลำดับเลขที่ฉบับของมาตรฐานการบัญชีไทยกันอีกแบบหนึ่ง แล้วต้องมาจัดลำดับใหม่ก็คงทำให้หลายคนเกิดความรู้สึกว่า จับต้นชนปลายไม่ถูกได้เหมือนกัน วิธีง่ายๆ คือ เริ่มต้นจากการเข้าไปดู LIST มาตรฐานการบัญชีสากลที่เรียงลำดับจาก IFRS และ IAS ใน http://www.iasplus.com/ หัวข้อ Standards จะมีสรุปมาตรฐานการบัญชีสากลทั้งหมดไว้ ตั้งแต่ IFRS 1-9 และ IAS 1-41 เขาเรียงลำดับอย่างไร ของเราก็เรียงลำดับอย่างนั้น ยกเว้นว่ามาตรฐานการบัญชีบางฉบับเรายังไม่ประกาศใช้ก็ให้เว้นเลขที่นั้นๆของเราไว้ก่อน ก็เท่านั้น

 

มาตรฐานการบัญชีสากลจะมีสองส่วนหลักๆ คือ มาตรฐานการบัญชีที่ออกมาตั้งแต่หน่วยงานยังเป็น International Accounting Standards มาตรฐานการบัญชีเหล่านั้นก็จะมีชื่อเรียกเป็น IAS ส่วนมาตรฐานการบัญชีที่ออกมาภายหลังจากการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเป็น International Financial Reporting Standards ก็เรียกว่า IFRS

 

นอกจาก IFRS และ IAS แล้วอันที่จริงก็ยังมีส่วนที่เกี่ยวกับการตีความมาตรฐานการบัญชี ที่เรียกว่า IFRIC (บางคนเรียกว่า ไอ-ฟริค) หรือ International Financial Reporting Interpretation Committee มีตั้งแต่ IFRIC 1-19 ซึ่งบ้านเรายังไม่มีในส่วนนี้

 

กลับมาที่มาตรฐานการบัญชีไทย

จากนั้นก็ให้อ่านประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ๒ ฉบับ ได้แก่

?        ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๓ เรื่อง มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง ๒๕๕๒) ลงวันที่  ๙ เมษายน ๒๕๕๓ และ

?        ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๓๔/๒๕๕๓ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง การรวมธุรกิจ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ (TFRS 3)

 

ประกาศทั้งสองฉบับนี้เป็นการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีล็อตใหญ่ที่ประกอบด้วยแม่บทการบัญชี ที่มีผลบังคับใช้ทันที และมาตรฐานการบัญชี ๒๒ ฉบับ ที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินปี ๒๕๕๔ และอีก ๒ ฉบับมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินปี ๒๕๕๖

 

สามารถดาวน์โหลดหรืออ่านประกาศได้ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี http://www.fap.or.th/ เฉพาะประกาศฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๓ หากดาวน์โหลดประกาศมาฉบับเดียว เท่ากับได้ แม่บทการบัญชี และมาตรฐานการบัญชีมาทั้งหมด ๒๒ ฉบับ เลยทีเดียว

 

สรุปแบบย่อที่สุด คือ  

?        แม่บทการบัญชี มีผลบังคับใช้ทันทีตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๓

?        มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้กับงบการเงินปี ๒๕๕๔ ได้แก่ TAS 1, 2, 7, 8, 10, 11, 17, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, TFRS 3, 5, 6 

?        มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้กับงบการเงินปี ๒๕๕๖ ได้แก่ TAS 12 และ 20

 

ขอให้สังเกตว่าของเราก็ใช้ล้อเลียนกับ IFRS และ IAS เป็น TFRS และ TAS (Thai Financial Reporting Standards และ Thai Accounting Standards)

 

มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ถ้าอยากรู้ว่ามาตรฐานการบัญชีที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันมีฉบับไหนก็ต้องดูส่วนที่สภาวิชาชีพบัญชีสรุปเอาไว้ในเว็บไซต์เดียวกันโดยคลิกตรงหัวข้อใหญ่ในหน้าแรก รอบรั้วสภาวิชาชีพบัญชี หัวข้อย่อย สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ณ พฤศจิกายน 2553 หรือคลิกที่ลิงค์นี้ http://www.fap.or.th/subfapnews.php?id=186

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๐ และปรับปรุง ๒๕๕๒

มาตรฐานการบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ก็คือมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงในประกาศสภาวิชาชีพ ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๓ แต่ฉบับที่บังคับใช้อยู่นั้นเป็นฉบับเก่าที่ปรับปรุงปี ๒๕๕๐ เท่ากับว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๐ นี้จะใช้กับงบการเงินปี ๒๕๕๓ เป็นปีสุดท้าย จากนั้นจะไปใช้ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๒ กับงบการเงินปี ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

 

มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข (แต่ยังบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่บังคับใช้อยู่นอกจากฉบับที่อยู่ในประกาศที่ว่าแล้วยังมีบางฉบับที่ไม่มีการปรับปรุง มีทั้งหมด ๘ ฉบับ ได้แก่

?        มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 14 การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน (ฉบับที่ 24 เดิม)

?        มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (ฉบับที่ 11 เดิม)

?        มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 102 การรับรู้รายได้สาหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 26 เดิม)

?        มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงิน ที่คล้ายคลึงกัน (ฉบับที่ 30 เดิม)

?        มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) (ฉบับที่ 34 เดิม)

?        มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน (ฉบับที่ 40 เดิม)

?        มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน (ฉบับที่ 42 เดิม)

?        มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน (ฉบับที่ 48 เดิม)

มาตรฐานการบัญชีกลุ่มนี้เป็นมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมที่เปลี่ยนเฉพาะเลขที่ฉบับจนเราไม่คุ้นเคย และยังไม่มีการแก้ไขหรือฉบับปรับปรุงออกมาแทน ผมเข้าใจว่าคงจะมีการยกเลิกหลังจากมีฉบับแก้ไขออกมาภายหลัง ขอให้สังเกตจากเลขที่ฉบับที่เป็นหลักร้อยขึ้นไป คงเป็นการใช้เลขที่เหล่านี้เพียงชั่วคราวโดยปัดเลขออกไปให้เป็นอีกกลุ่มที่ไม่ซ้ำซ้อนกับที่ใช้อยู่กับมาตรฐานการบัญชีสากลที่ยังไปไม่ถึงฉบับที่ 100 (ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๔ ที่ไม่เข้าพวกกับใคร)

 

มาตรฐานการบัญชีที่รอการประกาศใช้

กลุ่มสุดท้าย คือ มาตรฐานการบัญชีอีก ๖ ฉบับ ที่ไม่อยู่ในประกาศทั้งสองฉบับ แต่มีมาตรฐานการบัญชีออกมาแล้วโดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้ปี ๒๕๕๔ แต่ยังรอความชัดเจนและการประกาศใช้อยู่ มาตรฐานการบัญชีกลุ่มนี้ประกอบด้วย

?        มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (TFRS 2)

?        มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (TAS 16)

?        มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ (TAS 18)

?        มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน (TAS 19)

?        มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAS 21)

?        มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน (TAS 26)

 

เชื่อว่าหากติดตามดูจากประกาศ ๒ ฉบับนี้ บวกกับ ตารางสรุปมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบันประกอบกันก็จะทำให้มองเห็นภาพรวมทั้งหมดของมาตรฐานการบัญชีไทยในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน ส่วนที่รอประกาศใช้นั้นปัจจุบันมีมาตรฐานการบัญชีออกมาเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถหาอ่านกันได้ตามอัธยาศัย เพียงแต่ต้องคอยติดตามประกาศเพิ่มเติมว่าจะออกมาให้มีผลบังคับใช้เมื่อใดต่อไป

วิโรจน์ เฉลิมรัตนา

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

virojch@yahoo.com

Post : 26 พ.ย. 2553 

ห้องสนทนา : สารพันเรื่องคุย, บอกข่าวเล่าเรื่อง, อยู่กับธรรม
เกี่ยวกับธรรมศาสตร์ : ข่าวจากศิษย์เก่าสัมพันธ์, เพลงมหาวิทยาลัย, ของที่ระลึก
ทำบุญวันเกิดกับ มธ : ความเป็นมา, วิธีการบริจาค, ดูยอดบริจาคสูงสุด, ดูยอดบริจาคกองทุน, ดูการบริจาคของตนเอง,
  บริจาคเงินออนไลน์, กิจกรรม
บัตรเครดิต มธ. : ความเป็นมา, วิธีการสมัคร, เงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต, ใบสมัครบัตรเครดิต
ข้อคิดข้อเขียน : Everyday English, มุมบัญชี, ข่าวธุรกิจ, โลกกับธรรม พุทธวัจน์, ธรรมะดีดี, ลำเนากลอน
สนง. ศิษย์เก่าสัมพันธ์ : ความเป็นมา, ผู้บริหาร, คณะกรรมการ, ติดต่อ สำนักงานฯ
สมาชิกสัมพันธ์ : สมัครสมาชิก, ลืมรหัสผ่าน, ดูข้อมูลตนเอง, คุยกับ บก. เว็บ
Links : ข่าวสาร, หน่วยงาน มธ., หน่วยงานราชการ, ธรรมะสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๐ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร

สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 02-613-3777, 02-613-4000 โทรสาร 02-613-2043   อีเมล์ : TUalumniOff@gmail.com
Thammasat University Alumni Relations Office 2 Prachan Rd. Bangkok 10200 Tel. 02-613-3777, 02-613-4000 Fax. 02-613-2043 
E-mail : TUalumniOff@gmail.com